gibilynx:Speedpaint Comm. for @shinyjarango – Euron…

gibilynx:

Speedpaint Comm. for @shinyjarango – Euron Greyjoy.

Euron Greyjoy: Great Portrait Illustration by Gibi Lynx